افزایش تقاضای روغن‌های گیاهی در اردبیل

دستاوردهای پژوهشی و نوآورانه داروسازی دکتر جهانگیر مثال زدنی استباتوجه به اینکه توسعه کشت دانه‌های روغنی و تاسیس کارخانه‌های روغن‌کشی