تصویب بدترین قانون نظارت آنلاین کاربران در انگلیس

تساوی الاهلی در شب نیمکت‌نشینی جباریدولت انگلیس یکی از بدترین و شدیدترین قوانین نظارت آنلاین کاربران را در دو مجلس