تصاویر | پاییز در باغ شاهزاده ماهان؛ از زیباترین باغ‌های سنتی

شهر تهران، محدودیت حافظه انسانیباغ شاهزاده، باغی طبقاتی است و یکی از زیباترین باغ‌های سنتی ایران محسوب می‌شود. شهر تهران،