تامین زیرساخت‌های ثبت‌نام و توزیع کارت هوشمند ملی در ادارات پست اردبیل

تسنیم نوشت: در ادارات اردبیل و شهرستان‌ها در مورد ثبت‌نام و پخش کارت هوشمند ملی به لحاظ زیرساخت و تجهیزات