بیانیه شهردار خرم آباد در خصوص حملات ددمنشانه تروریستی

اجرای یک نمایش دانشجویی از تبریز در جشنواره بین المللی آنکاراشهردار خرم آباد درپی حملات تروریستی گروه تکفیری موسوم به