صعود سردار بوکان نماینده آذربایجان غربی در جام حذفی باشگاه های کشور

شهر را به چه کسی خواهند سپرد؟تیم سردار بوکان با شکست نماینده خدابنده زنجان به مرحله دوم جام حذفی کشور