تشکیل نخستین پیکره زبان‌آموز فارسی در دانشگاه بلگراد

آنچه دولت دوازدهم باید در اولویت قرار دهدپیکره «سلام فارسی» به عنوان نخستین پیکره زبان‌آموز فارسی، با هدف جمع‌آوری تولیدات