برگزاری نمایشگاه سیاه قلم در نگارخانه ارشاد خرم آباد

معاون استاندار لرستان: کارگران عامل اصلی تحول و پویایی جامعه هستندنمایشگاه تکنیک هایپررئال با تعداد ۲۹ تابلو در این زمینه