برنامه داریم که فیلترینگ را از بخش گلوگاه به سطح دسترسی بیاوریم تا استاد دانشگاه مشکل نداشته باشد

نشست سه جانبه وزرای خارجه روسیه، ترکیه و ایران،در مسکو برگزار می‌شودوزیر ارتیاطات گفت برنامه داریم که فیلترینگ را از