سامبای برزیلی در آبادان برای شکست نوروزی پرسپولیس

کاروانسرای شاه عباسی پذیرای گردشگران نوروزیشروع لیگ در سال 96 برای پرسپولیس برانکو چندان امیدوارکننده نبود. کاروانسرای شاه عباسی پذیرای