بررسی معافیت مالیاتی تبعیض‌آمیز کارکنان دولتی و خصوصی در تلفیق بودجه

بررسی هنر و زیبایی در اندیشه فارابیایسنا نوشت: به دستور رئیس مجلس، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ معافیت مالیاتی تبعیض‌آمیز