برجام یک مسئله ملی است / دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت می کند

راه نجات اقتصاد کشور توجه به پروژه های اقتصاد مقاومتی استوزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: