سیناژن پیام آور امید و سلامت/ مراکز دانش بنیان پایگاه نخبگان کشور باشد

رکورد ۷۰ میلیونی بازی جی تی‌ای ۵استاندار البرز از مرکز تولید دارویی کشور در استان بازدید بازدید داشت و بر