عادل باز هم به شایعه پرسپولیسی بودنش واکنش نشان داد

اوباما در دانشگاه شیکاگو سخنرانی کردبحث فردوسی‌پور و برهانی به ماجرایی همیشگی کشید. اوباما در دانشگاه شیکاگو سخنرانی کرد