روسیه به انتشار اسناد و اطلاعات جعلی درباره سوئد متهم شده است

جاده کرج – چالوس به صورت مقطعی مسدود می‌شودواحدمرکزی خبر نوشت: «مؤسسه امور بین المللی سوئد» که قدرتمندین مؤسسه سیاست