انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر نمایش عظیم دموکراسی بود

موضعگیری سیاسی تازه مهران مدیری برابر دولتانتخابات اخیر نمایش عظیم دموکراسی بود و میزان مشارکت در کشورهایی که خود را