95درصد فرآیندهای انتخابات در شهرستان سرخه الکترونیکی است

افزایش 10 درصدی تعداد شعب اخذ رأی در اردبیلعلی محمد مویدی زاده در جلسه هماهنگی عمومی های دستگاههای اجرایی شهرستان