فیلم | انفجار بزرگترین انبار مهمات اوکراین | شهر «بالاکلیا» تخلیه شد

فرش‌ ایران از نمایشگاه آمریکا جا ماندانفجار بزرگترین انبار مهمات اوکراین با هزاران موشک و راکت، 20 هزار نفر را