فیلم |الله‌کرم:به اقتصاددولت نمره زیر صفر می‌دهم| زیباکلام:اقتصادایران تاظهور امام‌زمان درست نمی‌شود

عکس | رقص زیبای غروب در عکس روز نشنال جئوگرافیکدو منتقد از دو جبهه مختلف وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی