اعلام دلیل استعفای دو عضو شورای مرکزی انجمن عکاسان سینمای ایران

این هم اولین اقدام عملی ترامپ!علی نیک رفتار و مهدی دلخواسته دلیل استعفای خود از شورای مرکزی انجمن عکاسان سینمای