اشتباه استراتژیک وزارت ورزش و پاسخ زشت فدراسیون کشتی

داعش مسئولیت حمله تروریستی به روسیه را بر عهده گرفتوزارت ورزش و فدراسیون کشتی علیه یکدیگر بیانیه منتشر کردند. داعش