استاندار گیلان : پیشرفت کار سد پلرود در دولت یازدهم بیشتر از دو دهه اجرای قبل از دولت است

دولت فضای خوبی برای سرمایه گذاری فراهم کرده استاستاندار گیلان در دیدار مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت