استاندار کردستان: توان خود را برای تحقق وعده ها به کار می‌گیریم

ربیعی: آموزش‌های مهارتی را به روستاها می‌بریماستاندار کردستان گفت: همە توان خود را بکار خواهیم گرفت کە وعدەهای دادە شدە