استاندار قم: ارتقاء مولفه های امنیت نیازمند مشارکت عمومی است

لرستان غنیمتی برای سرمایه گذاران خارجیاستاندار قم با اشاره به زحمات ناجا در تامین امنیت عمومی اظهار داشت: ارتقاء مولفه