ضرورت استانداردسازی سرعت گیرهای معابر در استان اردبیل

پیش‌بینی برداشت بیش از چهار هزار و ۱۰۰ تن گردو در سلسلهبرخی سرعت گیرهای معابر شهری در استان استاندارد نبوده