استادکار چاقوساز زنجانی دو قبضه چاقوی شکاری به موزه صنایع دستی اهداء کرد

تولید ۳ میلیون اصله نهال در استان زنجاناستاد غلامرضا نصیری ، استادکار چاقوساز زنجانی ، دو قبضه چاقوی شکاری را