استفاده بهینه از ظرفیت سالمندان باید مورد توجه مسئولان شهری باشد

وزیر خارجه و وزیر دفاع مکرون معرفی شدندکارشناس مسایل اجتماعی گفت: استفاده بهینه از تجارب ظرفیت سالمندان در کنار بهره