استفاده از تمام ظرفیت ایدرو برای تحقق اقتصاد مقاومتی

احتمال غیرفعال شدن بخشی از مغز با استفاده دائمی از اپلیکیشن‌های مسیریابمیزان نوشت: تمامی امکانات و ظرفیت های ایدرو در

جلوگیری از خام فروشی یکی از مهمترین اهداف اقتصاد مقاومتی

بررسی معافیت مالیاتی تبعیض‌آمیز کارکنان دولتی و خصوصی در تلفیق بودجهمعاون وزیر نفت گفت: خوشبختانه با بهره برداری از پالایشگاه