معرفی دبیر نخستین جشنواره هنری پارسی زبانان اروپا

تصاویر | تخلیه جزیره بالی از ترس آتشفشانلیلی انور به عنوان دبیرکل نخستین جشنواره هنری پارسی زبانان اروپا منصوب شد.