اردبیل رتبه سوم مصرف ماهی در کشور را به خود اختصاص داده است

3 اکیپ امدادی در تلاش برای نجات حادثه دیدگان تونل چری کوهرنگاستان اردبیل رتبه سوم مصرف ماهی در استان‌های غیر