تامین زیرساخت‌های احداث شهرک‌های صنعتی خصوصی در اردبیل

۲۶ فیلم اولی در راه پرده سینمادر راستای حمایت از سرمایه‌گذاران تمامی زیرساخت‌های تاسیساتی و زیربنایی شهرک‌های صنعتی خصوصی و