احتمال همه پرسی درباره بازگشت مجازات اعدام در ترکیه

برای شناختن مخاطبان سینما به این نشست برویدمهر نوشت: رئیس جمهور ترکیه از احتمال برگزاری همه پرسی در خصوص برقراری