فیلم | اجرای مانور ضد‌تروریستی در چین

رهبرانقلاب:مراکزغربی برای‌تغییر سبک‌زندگی‌‌درایران وجودداردمانور و تمرین ضد ترورسیتی در کوهستان لیان‌هوآ در شهر فوژو مرکز استان فوجیان چین توسط نیروهای