حزب اتحاد ملت ایران فعالیت خود را در بوشهر آغاز کرد

تدوین برنامه جامع شرایط بحرانی در اردبیلستاد حزب اتحاد ملت ایران استان بوشهر با برگزاری یک نشست رسانه‌ای فعالیت خود