عکس | مکان عجیب مسابقه اندی ماری و راجر فدرر برای کمک به کودکان آفریقایی

فاطمه معتمدآریا و مهرداد صدیقیان در یک جشنواره/ عکسمسابقه خیریه اندی ماری و راجر فدرر برای کمک به بچه‌های نیازمند