آموزش پرورش لرستان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی شد

ترامپ توافق با دمکرات‌ها در مورد برنامه داکا را تکذیب کردآموزش و پرورش لرستان به عنوان دستگاه برتر بیستمین جشنواره