از امروز تا 10 روز دیگر فرصت دارید در شیراز بیهوش شوید!

8 میلیون دام، تهدیدی برای پوشش گیاهی فارس
«خبرجنوب» نوشت: رئیس انجمن بیهوشی فارس گفت: از امروز جراحی ها در بیمارستان های شیراز به وضعیت عادی برمی گردد.

8 میلیون دام، تهدیدی برای پوشش گیاهی فارس