همه مهدهای کودک در شیراز به دوربین مداربسته مجهز هستند

60درصد مددجویان بهزیستی فارس خانه و سرپناهی ندارند
«خبرجنوب» نوشت: این روزها افزایش سبک زندگی آپارتمان نشینی، تعدد مادران شاغل و رواج تک فرزندی تعداد مهدهای کودک را افزایش داده و شرایطی را رقم زده است تا به اعتقاد والدین، کودکان در محیطی کنترل شده که بهتر از کوچه و خیابان است، ساعاتی از روزشان را سپری کنند.

60درصد مددجویان بهزیستی فارس خانه و سرپناهی ندارند