تقدیر وتشکر معاون ریاست جمهوری از استاندار چهارمحال وبختیاری

320 فرصت شغلی برای مددجویان استان اردبیل ایجاد شده است
معاون ریاست جمهوری ورئیس سازمان برنامه وبودجه کشور گفت : عملکرد استاندار چهارمحال وبختیاری بعنوان شاخص در سطح کشور مطرح میباشد .

320 فرصت شغلی برای مددجویان استان اردبیل ایجاد شده است