شش تقاطع در شهرکرد به تجهیزات جدید راهنمایی رانندگی مجهز می شوند

31 خرداد ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی
شهردار شهرکرد گفت: امسال شش تقاطع دیگر در مرکز استان به تجهیزات جدید ترافیکی و چراغ های راهنمایی و رانندگی مجهز می شوند.

31 خرداد ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی