اردبیل رتبه سوم مصرف ماهی در کشور را به خود اختصاص داده است

3 اکیپ امدادی در تلاش برای نجات حادثه دیدگان تونل چری کوهرنگ
استان اردبیل رتبه سوم مصرف ماهی در استان‌های غیر ساحلی کشور را به خود اختصاص داده است.

3 اکیپ امدادی در تلاش برای نجات حادثه دیدگان تونل چری کوهرنگ