حکم قضایی خلاقانه برای شکارچیان: 40 بار بنویسید « من حیات وحش را دوست دارم»

پیگیری شهروندان نتیجه داد: پل عابر پیاده میدان جهاد تهران احداث شدقضات استان اصفهان، حکمی خلاقانه و فرهنگ ساز برای