واکنش عابدینی به خبر اخراج از کمیته بازاریابی: خودم دیروز استعفا کرده بودم

امیر عابدینی گفت اخراج نشده، بلکه خودش استعفا کرده بود.