ورزش اصفهان توسط افراد نابلد مدیریت می‌شود

مهر نوشت: مدیریت ورزش اصفهان توسط افراد نابلد و همچنین لزوم اداره خزانه‌های مملکتی توسط افراد پاکدست از مهم‌ترین تذکرات اعضای شورای شهر اصفهان در جلسه ۱۵۶‌بود.

دانلود بیتالک