۳۱ کتاب از کنگره‌های استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران تدوین می شود

11 اردیبشهت ماه شروع مسابقات والیبال امیدهای آسیا در اردبیل
معاون میرا ث فرهنگی کشور از تدوین ۳۱ کتاب از کنگره های استانی تاریخ معماری و شهرسازی برگزار شده در ۳۱ استان کشور خبر داد.

11 اردیبشهت ماه شروع مسابقات والیبال امیدهای آسیا در اردبیل