برگزاری ۲۲ کارگاه آموزشی مواد مخدر در سرخه در سال ۹۵

۹۳ هزار بیمه شده اصلی و بیش از ۳۰۰ هزار بیمه شده اصلی و تبعی در استان وجود دارد
علی محمد مویدی زاده در همایش مبارزه با مواد مخدر شهرستان سرخه که در سالن باران این شهر برگزار شد گفت:در سال ۹۵ بالغ بر ۲۲ کارگاه آموزشی مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان سرخه برگزار شده است

۹۳ هزار بیمه شده اصلی و بیش از ۳۰۰ هزار بیمه شده اصلی و تبعی در استان وجود دارد