فیلم | قاچاق سیگار در تنه درختان!

۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری پروژه های هفته دولت در البرز
چند قاچاقچی حرفه‌ای در رومانی بسته‌های سیگار را درون تنه درختان مخفی کرده بودند که محموله آن‌ها توسط پلیس کشف و ضبط شد.

۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری پروژه های هفته دولت در البرز