بررسی احراز پست‌های اجرایی توسط زنان در «زاویه»

۵ کشته در تصادف تانکر حمل سوخت و پژو
پست‌های اجرایی زنان، ضرورت اجتماعی یا مطالبه و اصرار سیاسی؟ سوالی است که در برنامه این هفته «زاویه» به آن پاسخ داده می‌شود.

۵ کشته در تصادف تانکر حمل سوخت و پژو