بابلسر با مشکلات زیرساختی مواجه است

۵۰۰ میلیون دلار برای خروج از بحران آب از روستاها نیاز است
شهردار بابلسر با بیان اینکه بابلسر با مشکلات زیرساختی زیادی مواجه است،گفت: اجرای پروژه های شاخص مهم ترین برنامه ماست.
سیدمرتضی شفیعی امروز در نخستین نشست با فرماندار بابلسر با بیان اینکه رویکرد ما در تمام زمینه ها تعاملی است، اظهار کرد: خود را قدردان اعتماد اعضای شورای شهر می دانم و با حرکت در مسیر تدبیر و تعقل ،تجربیات خود را در جهت توسعه شهر به کار می گیرم.

۵۰۰ میلیون دلار برای خروج از بحران آب از روستاها نیاز است