۶۰ درصد جمعیت استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

۴۵۰ هکتار اراضی ملی شویر به مستثنیات افزوده شد
۶۰ درصد استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

۴۵۰ هکتار اراضی ملی شویر به مستثنیات افزوده شد